Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sally's way of life en op iedere tussen Sally's way of life en  een consument tot stand gekomen overeenkomst.
1.2 De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Sally's way of life.

1.3 Bij het gebruik van en het aankopen via Sally's way of life stemt u in met deze algemene voorwaarden. Sally's way of life behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sally's way of life erkend.

1.5 Sally's way of life garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met als richtlijn 1 tot 3 werkdagen doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. 

2.2 Indien de bezorging vertraging ondervindt, wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld. De consument heeft dan het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

2.3 Alle levertermijnen zijn indicaties. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

2.4 In geval van ontbinding zal de ondernemer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, terugbetalen.

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

 

3. Prijzen


3.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijs wijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

3.2 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden bij een latere stap vermeld en opgeteld.

3.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

 

4. Bestellingen / communicatie

 

4.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Sally's way of life, dan wel tussen Sally's way of life en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Sally's way of life, is Sally's way of life niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sally's way of life.

 

5. Retourneren / Recht van retour 

5.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Sally's way of life daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen (weekend meegerekend) na de aflevering, schriftelijk/per email en gemotiveerd kennis te geven.

5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Sally's way of life de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten indien op voorraad.

5.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) dagen (weekend meegerekend) na aflevering aan Sally's way of life retourneren.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking worden teruggestuurd. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening.

 

 

6. Garantie en conformiteit

 

6.1De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Sally's way of life) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk/ per email te melden aan Sally's way of life.

6.3 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie).

6.4 Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.5 De garantie geldt niet indien: De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of dit door derden heeft laten doen of de producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig zijn behandeld.

6.6 Indien klachten van de consument door Sally's way of life gegrond worden bevonden, zal Sally's way of life de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen.

 

 

7. Overeenkomst

 

7.1 Een overeenkomst tussen Sally's way of life en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Sally's way of life op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Sally's way of life behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder betaling via, overschrijving, PayPal of vooraf betaling.

 

 

8. Auteursrecht / Copyright

 

8.1 Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Sally's way of life (de eigenaar) is vermenigvuldiging van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownloade documenten bestanden en/of fotografie op basis van het auteursrecht ten strengste verboden.